Tematyka

 • 1. Logowanie do systemu „ŚWITEŹ”.

  Na stronie głównej portalu (https://switez.gum.gov.pl) wybierz przycisk "Zaloguj się”.
  System wyświetli poniższe okno:


  • 2. Wybór profilu pracy w systemie.

   Po zalogowaniu dostępna jest opcja wyboru trybu pracy, czyli rodzaju profilu: 
   a) osoba fizyczna - profil indywidualny podstawowy,
   b) firma - profil firmowy – nazwa firmy, upoważnionego podmiotu lub imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

   Uwaga:
   Profile dostępne są jako tzw. konteksty w postaci rozwijanej listy wyboru.
   Zmiana kontekstu wymaga potwierdzenia. Profile są całkowicie niezwiązane ze sobą.

   Procedurę tworzenia profilu firmowego opisuje szczegółowo instrukcja "Tworzenie profilu firmowego".   • 3. Portal "ŚWITEŹ"

    Wybierz przycisk „Portal Świteź”, aby przejść do właściwego systemu.


    • 4. Prawna kontrola metrologiczna

     Wybierz z menu „Prawna kontrola metrologiczna”, a następnie „Zalegalizowanie przyrządu pomiarowego


     • 5. Załatw sprawę

      Wybierz „Załatw sprawę”, aby rozpocząć procedurę składania wniosku


      • 6. Wybór jednostki, w której chcesz załatwić sprawę

       Złożenie wniosku odbywa się w kolejno po sobie następujących krokach.


       • 7. Sposób załatwienia sprawy

        System Świteź oferuje dwie ścieżki postępowania:
        a) Załatw sprawę przez portal - docelowo używaną przez interesanta -  kończy się wyborem rodzaju legalizacji


        b) Załatw sprawę w urzędzie - skierowana do interesantów, którzy przyzwyczajeni są do tradycyjnej formy kontaktu z urzędem - kończy się również wyborem rodzaju legalizacji.


        Tę ścieżkę przedstawia poniższy zestaw zrzutów ekranu:


        Przykład fragmentu wniosku / wydruku przedstawia poniższy zrzut ekranu. Na dalszych stronach znajduje się lista przyrządów pomiarowych stanowiących przedmiot wniosku.
        • 8. Rodzaj legalizacji

         Niezależnie od wyboru opcji w p. 7, należy wybrać rodzaj wniosku o legalizację.
         Wybór skutkuje uruchomieniem procesu w konkretnym trybie (legalizacja np. ponowna lub legalizacja statystyczna):


         Użyj przycisku „Wypełnij elektronicznie”, aby rozpocząć wprowadzanie danych do elektronicznego formularza wniosku w poszczególnych krokach.


         • 9. Wniosek - dane ogólne

          Uzupełnij podstawowe dane do wniosku o legalizację:
          a)   uzupełnianie danych ogólnych; m.in. „Typ legalizacji” (2),
          b)   uzupełnienie danych wnioskodawcy (3); m.in. „Typ wnioskodawcy”, 

          Niektóre dane wnioskodawcy uzupełnią się automatycznie. Zostaną zaimportowane z danych wprowadzonych wcześniej podczas rejestracji konta w systemie ŚWITEŹ.


          Użyj przycisku „Dalej” (4), aby przejść do kolejnego etapu składania wniosku.


          W przypadku wniosku o legalizację statystyczną system poprosi o "Dane dodatkowe":


          • 10. Przyrządy do legalizacji

           Przyrządy do legalizacji - (opcja pierwsza - "Legalizacja przyrządów pomiarowych" - p. 8).

           System Świteź umożliwia dodawanie do wniosku przyrządów pomiarowych w dwóch trybach:
           a) jednostkowym - przycisk "Dodaj" (1),
           b) hurtowym - przycisk "Dodaj przyrządy z pliku" (2)

           Korzystając z przycisków dodaj przyrządy pomiarowe:


           Użycie przycisków skutkuje pojawieniem się zależnych dla czynności okien, w których należy wprowadzić informacje dotyczące zgłaszanych do legalizacji przyrządów pomiarowych.

           Dla trybu jednostkowego użyj przycisku „Dodaj” (1):           Po wybraniu przyrządu pomiarowego z listy wyboru „Grupa przyrządów”, pojawią się w dolnej części formularza dodatkowe opcje, związane ze sposobem wyliczenia opłaty za czynności urzędu:


           Wprowadzanie danych kończy użycie jednego z przycisków u dołu karty:
           a) „Zapisz i zamknij” – zapisanie przyrządu i zamknięcie okna dodawania przyrządów pomiarowych,
           b) „Zapisz i dodaj nowy” – zapisanie wprowadzonych danych i otwarcie nowego (pustego) okna
           c) „Zapisz i skopiuj” – zapisanie wprowadzonych danych i otwarcie nowego okna z danymi z poprzedniego,
           Funkcja przydatna, gdy zgłaszamy kilka przyrządów tego samego typu różniących się np. tylko numerem fabrycznym, przyrządu o takiej samej charakterystyce metrologicznej,
           d) „Anuluj” – zamknięcie okna bez zapisywania Po uzupełnieniu danych przyrządu (przyrządów) uzyskujemy widok listy wszystkich wprowadzonych przyrządów pomiarowych

           Po uzupełnieniu danych przyrządu (przyrządów) uzyskujemy widok listy wszystkich wprowadzonych przyrządów pomiarowych.

           oraz 

           Dla trybu hurtowego użyj przycisku „Dodaj  przyrządy z  pliku” (2):


           Wskazane na powyższym zrzucie ekranu przyciski posłużą odpowiednio do:
           „Wybierz plik” – wyboru pliku z dowolnego nośnika danych z listą przyrządów pomiarowych
           - „Szablon arkusza do importu –  użycie tego przycisku umożliwia pobranie  „pustego” pliku Excel z możliwością edycji i zapisu.           Podczas importu danych system dokonuje walidacji poprawności wypełnienia arkusza.

           UWAGA:
           Dodanie danych z pliku o konkretnej nazwie może nastąpić jednorazowo.
           Aby  dodać  lub zmodyfikować listę przyrządów pomiarowych w pliku wcześniej już użytego, należy mu nadać inną nazwę. Zmiana samej zawartości skutkuje pojawieniem się błędów i niemożnością importu danych. Dotyczy to operacji wykonywanych w obrębie aktualnie procedowanego wniosku.

           Po pomyślnym imporcie listy przyrządów pomiarowych, należy uzupełnić dane na karcie przyrządu:


           UWAGA:
           Powyżej przycisku „Usuń  plik” widnieje informacja z nazwą pliku, który został dodany do importu, z którego zostaną wczytane dane o przyrządach pomiarowych.

            

           W przypadku wyboru opcji drugiej (p. 8) "Legalizacja statystyczna przyrządów pomiarowych", system wyświetli adekwatny formularz – krok „Zestawienie przyrządów”:           Użycie przycisku „Dodaj” skutkuje wywołaniem formularza dopisywania przyrządów pomiarowych:           • 11. Załączniki

            Wybierz przycisk „Dodaj załącznik”, aby dołączyć do wniosku dowolny plik.

            Załącznikami mogą być np. świadectwa legalizacji, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi itp.
            Maksymalna wielkość załącznika to
            50 MB.


            Dodawanie załączników jest opcjonalne, podczas którego każdemu należy nadać unikatową nazwę.

            • 12. Oświadczenia

             Wybierz sposób kontaktu z urzędem oraz zaznacz opcję dotyczącą przetwarzania danych osobowych (1).


             • 13. Termin realizacji i płatność

              Zestawienie dotyczące jednostki oraz wysokości naliczonych opłat na podstawie wcześniej wprowadzonych przez wnioskującego danych:


              • 14. Podsumowanie

               Podsumowanie wniosku w celu ostatecznej weryfikacji wprowadzonych danych:


               Jeśli dane są zgodne, użyj przycisku „Dalej”.


               • 15. Podpis i wysłanie wniosku

                Uwierzytelnij/podpisz i wyślij wniosek do urzędu/jednostki:


                UWAGA:
                W przypadku wybrania opcji podpisu certyfikatem kwalifikowanym, wymagane jest zainstalowanie bezpłatnej aplikacji ComarchINKLink do pobrania programu pojawia się automatycznie w górnej części okna przeglądarki internetowej.

                W przypadku braku posiadania odpowiednich uprawnień do elektronicznego podpisu dokumentów, użyj opcji ”Przekaż innej osobie do podpisu”.

                Po pozytywnej weryfikacji podpisu, wyślij wniosek.                • 16. Moje płatności

                 Po wybraniu przycisku „Moje płatności” system Świteź przekieruje użytkownika do listy zobowiązań (1).
                 Powyżej listy pojawi się również odpowiedni komunikat, ułatwiający dokonanie płatności (2)                 Wskazanie kursorem po prawej stronie linii pozycji wysłanego wniosku, a następnie kliknięcie na ikonie , spowoduje pojawienie się listy rozwijanej z opcją "Zapłać".

                 Użyj jej, aby dokonać wpłaty - system przekieruje Cię do strony płatności internetowych:


                 • 17. Moje e-Usługi

                  Zmiany statusu zgłoszenia na bieżąco możesz śledzić w zakładce „Moje sprawy”


                  • 18. Powiadomienia

                   W zakładce "Moje e-Usługi" -> "Powiadomienia" masz możliwość indywidualnej konfiguracji sposobów otrzymywania powiadomień w odniesieniu do różnych rodzajów powiadomień.

                   Zmiany powiadomień mogą docierać do klienta za pośrednictwem trzech kanałów komunikacji:
                   -   PORTAL (system Świteź - strona www),
                   -   SMS,
                   -   E-MAIL


                   Po wybraniu edycji konkretnego powiadomienia w zakładce "Powiadomienia", masz możliwość edycji kanału komunikacji:


                   W przypadku zakładki "Powiadomienia certyfikatów" masz możliwość konfiguracji wyboru kanału komunikacji w sprawach związanych z dokumentami typu: certyfikaty i świadectwa


                   Spersonalizowana konfiguracja powiadomień pozwala śledzić postępy procedowania wniosków w indywidualny sposób.

                   • 19. Kopiowanie wniosku

                    System Świteź pozwala składać wnioski w oparciu o wcześniejsze, archiwalne zgłoszenia.

                    A tego dokonać, wybierz z menu "Moje e-Usługi" opcję "Moje sprawy"


                    Odszukaj wniosek (skorzystaj z wyszukiwarki), dotyczący interesującego Cię przyrządu pomiarowego, a następnie wybierz przycisk „Szczegóły”:


                    Spowoduje do przejście do szczegółów, a w prawym górnym roku pojawią się trzy przyciski funkcjonalności:
                    a)  "Doślij dokumenty" - umożliwia uzupełnienie wniosku o brakujące dokumenty,
                    b)  "Popraw wniosek" - pozwala poprawić przesłany wniosek,
                    c)  "Kopiuj jako nowy" - generowanie nowego wniosku na podstawie już istniejącego

                    Użyj przycisku zaznaczonego na poniższym zrzucie:


                    Spowoduje to rozpoczęcie procesu składania wniosku zgodnie z procedurą - (p. 9. Wniosek – dane ogólne). 

                    Funkcja ta jest szczególnie użyteczna, gdy na przykład upłynie okres ważności legalizacji lub należy przeprowadzić badanie metrologiczne, wynikające z harmonogramu sprawdzeń okresowych dla wyposażenia pomiarowego.


                    UWAGA:
                    System Świteź, dla bezpieczeństwa przesyłanych danych, został wyposażony w funkcję automatycznego kończenia sesji po 15 min bezczynności użytkownika.
                    Przed wylogowaniem, pojawia się stosowny komunikat oraz przycisk z  możliwością przedłużenia sesji o kolejne 15 min. Dowolne kliknięcie w oknie systemu, automatycznie resetuje licznik sesji.